Publikacje

Wybrane najważniejszych publikacje pracowników Katedry z ostatnich 3 lat

Pracownicy Katedry Gospodarki Elektronicznej i Logistyki prowadzą szeroką działalność naukowo-badawczą, co skutkuje  publikacjami w różnorodnych czasopismach naukowych oraz uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych. 

dr inż. Danuta Janczewska

 • ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH 2017-2018

  1. D. Janczewska-współautor: M. Brzozowska, K. Kolasińska-Morawska (2017), Zarządzanie konkurencyjnością  mikroprzedsiębiorstwa w aspekcie kreowania strategii sukcesu, [w:]Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Koncepcje i metody zarządzania, t.II, [red.] K. Łukasik, A. Puto, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ss. 124-134
  2. D. Janczewska (2018), Kreowanie potencjału konkurencyjnego mikroprzedsiębiorstwa a zarządzanie wiedzą, [w:] Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Innowacyjność i przedsiębiorczość. Specjalne strefy ekonomiczne, t. I,  [red., red.]H. Kościelniak, K. Brendzel- Skowera, K. Łukasik, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ss. 46-58 
  3. D. Janczewska (2018), Marketing zintegrowany, czyli jak zarządzać działaniami rynkowymi  w organizacji  [w:] Marketing we współczesnej gospodarce – wybrane zagadnienia, (red. red. )Muzahim Al-Noorachi, Ł. Sułkowski, Wyd. Difin, Warszawa , ss. 83-110, ISBN 978-83-8085-689-9

  CZASOPISMA  2017-2018

 • D. Janczewska (2017), Sprawozdanie z 14. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przedsiębiorczość w rozwoju układów regionalnych, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, nr 2 (25)/2017, ss. 223-224, ISSN 1895-5088- 
 • D. Janczewska (2017), Badanie procesu zarządzania marketingowo-logistycznego w mikroprzedsiębiorstwie.... Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, Nr 2(25)2017, AHE w Łodzi, ISSN 1895-5088,  ss. 193-204, - 
 • D. Janczewska,współautor: M. Brzozowska (2017), Badanie czynników stymulujących proces transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora MSP.ss. 151-160, Studia i Prace WNEiZ US, nr 48/2 2017, Szczecin 2017 ISSN 2450-7733 – 
 • D. Janczewska (2017),Zarządzanie logistycznym systemem zaopatrzenia przedsiębiorstwa MŚP- wybrane problemy,ss 201-217, PiZ, tom XVIII, zesz. 3, cz.II, Łódź-Warszawa, ISSN 2543-8190 – 
 • D. Janczewska (2017), Proces kreowania modelu biznesowego w aspekcie zarządzania wartością   w firmie rodzinnej,ss.177-194, PiZ, tom  XVIII, zesz. 6, cz. II   Łódź, ISSN SSN 2543-8190,
 • D. Janczewska (2017), Creating Success Strategy as an Elements of Business Models in MicroenterprisesEntrepreneurship and Management( PiZ), tom XVIII, zesz.1. cz. II. Ss. 73-84- 
 • D. Janczewska (2017), Business Model Concept Based on Knowledge in Microenterprise,Przedsiębiorczość i Edukacja - ENTREPRENEURSHIP – EDUCATION, no 13/2017, part 2, ss. 196-204, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 
 • D. Janczewska (2017), Wybrane aspekty zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwa wirtualnego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XVIII, zesz. 4, cz. II , ss. 343-356, SSN 2543-8190
 • D. Janczewska (2017),Uwarunkowania usługi transportowej w łańcuchu dostaw- wybrane problemy,Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, Nr 1(24)2017, AHE w Łodzi, ISSN 1895-5088,  ss. 67-80,
 • D. Janczewska (2017), Zarządzanie logistyczne współczesnym przedsiębiorstwem MŚP w aspekcie decyzji menedżerskich, Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XVIII, zesz. 5, cz. I , ss. 123-141, SSN 2543-8190 – t
 • D. Janczewska (2018),Marketing 4.0 jako kierunek rozwoju działalności marketingowej firm rodzinnych,PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018, Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190,Tom,XIX,| Zeszyt ,7, | Część III, | ss. 397–414
 • D. Janczewska (2018), Rola zarządzania wiedzą w usługowych procesach transportowych  MŚP w ujęciu modeli biznesowych, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, Nr 1(26)2018, AHE w Łodzi, ISSN 1895-5088,  ss. 72-84,
 • D. Janczewska (2018), Proces zarządzania zasobami wiedzy w działalności logistycznej przedsiębiorstw MŚP, Przedsiębiorczość i Edukacja Nr 14/2018, ss. 177-187, ISSN 2083-3296,
 • D.Janczewska,L.Rybalko, Resemblance in Humanistics Management in Polish and Ukrainian Enterprises AHE Nr 2(27) 2018, ss. 69-82

dr Katarzyna Kolasińska - Morawska, Prof. SAN

 • „Dystrybucja reprezentacją zarządzania dostępnością oferty” [w:] Muzahim Al.-Noorachi, Katarzyna Kolasińska - Morawska  (red.), „Marketingowe zarządzania satysfakcją klienta”, Wyd. SAN, Wyd. „Studia i Monografie”, Nr 63/2016 , s. 113 – 151, Nr 63/2016, s. 207 – 255, (ISBN 978-83-64971-17-4)
 • „Młody konsument w erze informacji – postawy i zachowania pokolenia XXI wieku”  [w:] red. K. Kolasińska - Morawska, Wyd. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XVI, zeszyt 9/ 2015 cz. II, Wyd. SAN, s. 83 – 99
 • „Wirtualna przestrzeń Internetu miejscem zakupów dóbr FMCG”  [w:] „Handel Wewnętrzny”, 2/355 marzec – kwiecień 2015, s. 197 – 208
 • „Innowacyjne  technologie internetowe w relacjach z E-konsumentem na przykładzie sieciowych przedsiębiorstw handlowych” [w:] Zeszyty naukowe Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, zeszyt 4 (42)/2014,Wyd. WSB, s. 167 – 177
 • „Success and entrepreneurship in the eyes of polish emigrants in the British Isles” [w:] red. Sułkowski Ł., „Journal of Intercultural Management”, Vol. 6, No 4./ 2014 , December 2014, Wyd. SAN, p. 245 -262.

Wybrane monografie i serie Wydawnicze Katedry

Pracownicy Katedry Gospodarki Elektronicznej i Logistyki biorą również udział w tworzeniu dorobku naukowego w ramach czasopisma "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", którego zasoby udostępniane są w Internecie w formie plików pdf (wykorzystanie zawartych tam materiałów obwarowane jest jedynie standardowymi regułami cytowania) oraz tworząc naukowe monografie.  

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

Publikacje studentów